Skip til hoved indholdet
  Hjem Fælles information Fællesbestyrelsen

Fællesbestyrelsen

Her kan man se oplysninger om fællesbestyrelsen samt billeder af de aktuelle medlemmer

Information om fællesbestyrelsen og principper

Fællesbestyrelsens opgave er at føre tilsyn med alle dele af Landsbyordningens virksomhed, undtagen personale- og elevsager. 
Fællesbestyrelsen består af 11 medlemmer: 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, skoleleder, og pædagogiskleder

Fællesbestyrelsen afholder møde 10 gange årligt og beskæftiger sig blandt andet med følgende områder:

 • Samarbejdet mellem landsbyordningen og hjem
 • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
 • Arbejdets fordeling mellem lærerne
 • Fællesarrangementer for eleverne
 • Skolefritidsordningens arbejde
 • Børnehavens arbejde
 • Godkendelse af landsbyordningens budgetter indenfor de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen
 • Godkendelse af undervisningsmidler
 • Fastsætter ordensregler og værdiregelsæt
 • Gennemgang af trivselsmålingen for eleverne og på baggrund af denne udarbejde handlingsplaner med fokus på at styrke trivslen i landsbyordningen
 • Gennemgang af børnemiljøvurdering og på baggrund af denne udarbejde handlingsplaner for at styrke trivslen i børnehaven
 • Afgiver udtalelse til byrådet om ansættelse af ledere, lærere og pædagoger
 • Udarbejdelse af høringssvar til byrådet
 • Indkalder én gang årligt forældrene til en drøftelse af Landsbyordningens virksomhed hvor årsberetningen behandles
 • Afholder valg for forældrevalgte medlemmer af Fællesbestyrelsen.

  Udover de ovenstående punkter deltager Fællesbestyrelsen i forældremøder i alle klasser, samt er aktivt deltagende i at arrangere årsfest, Salbrovaddag og arbejdsdage.

Grundlag

Fællesbestyrelsen for Salbrovad Landsbyordning

Fællesbestyrelsens organisatoriske sammenhæng

 • Fællesbestyrelsen består af 13 medlemmer – 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter, der alle har stemmeret. Herudover deltager skoleleder og afdelingsleder. Repræsentanter fra ledelsen har ingen stemmeret.
  LKT, skole og børnehave skal som udgangspunkt repræsenteres af minimum én forældrerepræsentant.

 • Formandskabet består af formand og næstformand.

 • Relevante personer kan inviteres til møderne, såfremt bestyrelsen ønsker det. Gæster skal fremgå af dagsorden.

 • Nyvalgte medlemmer introduceres for arbejdet og forpligtigelser ved formanden inden tiltrædelsen.

 

Valg

 

 • Fællesbestyrelsesmedlemmer sidder i en 4-årig periode. Valget finder sted om foråret i lige år. I foråret efter byrådsvalg vælges 4 repræsentanter og 3 det efterfølgende lige år.

 • Der vælges ved hvert valg 2 suppleanter for fællesbestyrelsens forældrerepræsentanter. Suppleanter vælges for en 2-årig periode.

 • Formand og næstformand vælges af og blandt forældrerepræsentanterne efter hvert valg. Konstitueringen finder sted på fællesbestyrelsesmødet i juni.

 • Medarbejderrepræsentanter vælges årligt i april. Skoleleder sikrer afholdelse af valget.

 

Forretningsorden

Fællesbestyrelsen for Salbrovad Landsbyordning

 

 • Ordinære fællesbestyrelsesmøder afholdes 10 gange om året, normalt i tidsrummet kl. 18.30-21.00 (ingen møder i juli og august).

 • Ekstraordinære møder og varigheden af disse aftales ved behov mellem formand og næstformand i samarbejde med skoleledelsen.

 • Lokaliteten for møderne er personalerummet på Salbrovadskolen.

 • Formandskabet udsender i samråd med skoleledelsen årlig mødeplan for fællesbestyrelsen i juni. Som udgangspunkt afholdes møderne den første uge i måneden og på skiftende ugedage.
   
 • Forslag til dagsorden skal være formand i hænde senest 2 uger før mødet.

 • Formand og skoleledelse udarbejder i fællesskab dagsordenen, som udsendes til medlemmerne senest 1 uge før mødets afholdelse.

 • Aflyses et møde, skal der samtidig eller snarest efter gives en ny dato.

 • Mødet aflyses, hvis ingen af repræsentanterne i formandskabet eller skoleledelsen er til stede. Hvis der er mindretal på forældresiden, kan der ikke træffes beslutninger.

 • Fællesbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de
  stemmeberettigede medlemmer er til stede.

 • Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

 • Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 • Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede.
  Beslutningsprotokollen underskrives på næstkommende møde af de medlemmer, der deltog i mødet.

 • Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og
  medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. Skolens ledelse vil i forbindelse
  med spørgsmål om beslutningernes legalitet kunne tilføje protokollen sin opfattelse.

 • Fællesbestyrelsen udpeger en referent blandt dets medlemmer. Hvis bestyrelsen ikke kan udpege en referent, varetages opgaven af ledelsen. Efter hvert punkt på dagsordenen læses protokollen for det enkelte emne op.

 • Fællesbestyrelsen afgiver en årlig beretning, der udarbejdes i udgangen af april.

 • Fællesbestyrelsen indkalder mindst én gang årligt forældrene til et fælles
  møde til drøftelse af landsbyordningens virksomhed. På et sådant møde behandles
  årsberetningen.

 

Dagsordenen indeholder følgende faste punkter:

 

 • Godkendelse af/prioritering af dagsorden
 • Opfølgning af referat fra fællesbestyrelsesmøde d…
 • Orientering/siden sidst (Skole/LKT, BH, SFO, elevråd, bestyrelsesformand, forældreorganisationer)
 • Økonomi (4 gange årligt i forbindelse med budgetopfølgninger)
 • Sygefraværsstatistik (4 gange årligt)
 • Høringssvar (hvis relevant)
 • Punkter jf. årshjul
 • Lukket punkt (hvis relevant)
 • Tilbagemelding fra diverse arbejdsgrupper
 • Fordeling af arbejdsopgaver
 • Eventuelt
 • Fællesbestyrelsen behandler principper af generel betydning for landsbyordningen. Reviderede principper og ordensregler skal godkendes i fællesbestyrelsen. Emner uden generel betydning skal behandles af ledelsen eller personale.

 • Et enigt formandskab kan vælge at afvise punkter til dagsordenen, hvis disse findes uden generel betydning.
 • Medlemmerne af fællesbestyrelsen har ikke mødepligt. Ved længere tids fravær træder suppleanten ind.

 • Der udpeges løbende en ordstyrer for møderne blandt bestyrelsens medlemmer.

 • Bilag til møderne skal som hovedregel udsendes sammen med dagsordenen med henblik på medlemmernes orientering og forberedelse til mødet.

 • Referatet arkiveres på hjemmesiden. Referent sender referatet til skolens sekretær, der lægger referatet op samt skriver besked på AULA til forældrene med link til referatet. Personalefølsomme oplysninger fremgår ikke i det officielle referat.

Vedtaget af Fællesbestyrelsen for Salbrovad Landsbyordning den 3. juni 2021


Formål

• At sikre den størst mulige trivsel og læring blandt eleverne
• At sikre et fagligt udviklende miljø for lærere og pædagoger
• At sikre mulighed for samarbejde blandt lærere og pædagoger

Formål

• Al fagopdelt undervisning varetages så vidt muligt af lærere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i.
• Det tilstræbes, at der er en højt kvalificeret varetagelse af de opgaver, der ligger ud over den fagopdelte undervisning, fx LKT, IT, PLF, læse- og matematikvejledning, understøttende undervisning, samarbejde med eksterne parter, mv.
• Det tilstræbes, at medarbejderteams sammensættes mangfoldigt med hensyn til eksempelvis anciennitet, alder, køn.
• I fordeling af arbejdsopgaver skal der så vidt muligt lægges vægt på vurderinger af opgavens indhold og omfang, medarbejderens erfaring og kompetence. Ligeledes fordeles arbejdet med hensyn til klassernes sammensætning (eksempelvis ekstra støttetimer, ekstra vejledning og klassens trivsel)

Senest revideret af Fællesbestyrelsen for Salbrovad Landsbyordning 2. december 2020.


Det er vigtigt i SFO’en:

At give børnene et trygt og omsorgsfuldt miljø hvor de trives og kan:

• Danne venskaber og være en del af et fælleskab
• Udfordres motorisk
• Tilegne sig viden om forskellige lege og aktiviteter
• Udfordres kreativt
• Opleve sig anerkendt og værdsat
• Opleve tid til ro og fordybelse

At sikre den røde tråd til indskolingen ved at:

• Stimulere den sociale udvikling gennem aktiviteter og leg
• Stimulere det lærte i skolens fag
• Støtte barnets personlige udvikling
• Skabe et inkluderende miljø (der bl.a. inspirerer til, at børnene igangsætter aktiviteter på egne præmisser både individuelt og i grupper)

At hverdagen i SFO bl.a. indeholder:

• Aktiviteter inde og ude
• Fokus på sundhed og sunde kostvaner
• Bevægelse
• Børnenes medindflydelse og medbestemmelse
• Arbejde med inklusion

At samarbejdet med forældrene er:

• Tydeligt og dialogbaseret
• Trygt for forældrene ved at personalet har kendskab til det enkelte barn

At personalet samarbejder med:

• Øvrigt personale i Landsbyordningen
• Forældre
• Sundhedsplejerske, talepædagog samt andet relevant fagpersonale, såfremt forældrene er orienteret herom.
SFO’en er omfattet af Landsbyordningens overordnede målsætning, værdier og øvrige principper.

Godkendt af Fællesbestyrelsen for Salbrovad Landsbyordning den 5. april 2019


Formål

• At fremme dialog og samarbejde mellem forældrene i klassen
• At styrke trivsel, fællesskab og samarbejde i klassen
• At være bindeled til fællesbestyrelsen

Der er i hver klasse et forældreråd

Forældrerådets ansvar

• Forældrerådet fungerer som bindeled mellem klassens forældre og fællesbestyrelsen
• Forældrerådet sørger for, at vigtige emner og problemstillinger kommer med på forældremødernes dagsordener
• Forældrerådet formidler emner til diskussion i fællesbestyrelsen og emner fra fællesbestyrelsen til diskussion i klassens forældregruppe
• Forældrerådet inddrager alle børn og forældre i klassens fællesskab og har særligt fokus på nytilkomne
• Forældrerådet tager initiativ til sociale arrangementer for klassen, eventuelt gennem uddelegering til andre forældre.

Skolens ansvar

• Forældrerådet vælges for et skoleår af gangen
• Forældrerådet vælges på det første forældremøde, der afholdes efter skolernes sommerferie
• Der vælges tre repræsentanter i hver klasse

Godkendt af Fællesbestyrelsen for Salbrovad Landsbyordning den 5. april 2019

• Forældrerådet kan inddrages i planlægning og afholdelse af forældremøder
• Skolen tilstræber personalets deltagelse i et af forældrerådets sociale arrangementer
• Fællesbestyrelsen indkalder alle skolens forældreråd til et årligt møde
• Fællesbestyrelsen udarbejder et idékatalog til brug for arbejdet som forældreråd
• Fællesbestyrelsen kan bruge forældrerådet som høringspart i forbindelse med udformning af blandt andet høringssvar

Udarbejdet den 6. marts 2019. Senest revideret og godkendt af personalet og Fællesbestyrelsen for
Salbrovad Landsbyordning den 2. maj 2022.


Princip for hyttetur, lejrskole, skolerejse og fællesarrangementer

Formål

Hyttetur, lejrskole, skolerejse og fællesarrangementer• bidrager til skoledagens variation

• indgår som en del af skolens undervisning
• understøtter elevernes faglige, personlige og sociale udvikling
• styrker det sociale fællesskab i og på tværs af klasserne samt relationer personale og elever imellem.


Hyttetur og lejrskole


Skolens ansvar

• Alle klasser er på hyttetur/lejrskole mindst tre gange i løbet af skoletiden. Mindst én af gangene er klassen på tur med en anden klasse for at styrke de sociale relationer på tværs.
• Klassens primære personale deltager i hytteture og lejrskoler.
• Elever og forældre er informeret om hyttetur og lejrskole i god tid.
• Niveauet for elevernes lommepenge til hyttetur og lejrskole drøftes og vedtages på et forældremøde.
• Børnehavens ældstegruppe er på hyttetur med én overnatning. Overnatningen foregår enten i en hytte eller i børnehaven.

Forældrenes ansvar

• Forældrene betaler kostpenge pr overnatning svarende til statens vejledende takst.
• Forældrene forbereder børnene på at kunne overnatte ude og på at kunne tage vare på sine ejendele undervejs.


Skolerejse

Formål

Skolerejser har primært sigte på klassens samvær og fælles oplevelser.

Skolens ansvar

• Skolerejser er ikke en del af den almindelige undervisning, og skal placeres uden for årsnormen af undervisningstimer.
• Derfor placeres der i skoleåret 6. klasse en ekstra undervisningstime; det er skolens ansvar at sørge for at timen indeholder de fag, eleverne mister ved skolerejsen.
• 6. klasse har mulighed for at tage på skolerejse.
• Skolerejser planlægges i fællesskab mellem elever, forældre og personale.
• Alle elever skal have mulighed for at deltage uanset økonomi.
• Skolen afholder udgifterne til personalets deltagelse i en skolerejse.
• Niveauet for elevernes lommepenge til skolerejser kommer på dagsordenen på et forældremøde.

Forældrenes ansvar

• Skulle der være elever som ikke ønsker at deltage, holder de fri i ugen hvor skolerejsen foregår, da timerne er læst i løbet af året.
• Skolerejsen er forældrebetalt, og der indsamles kollektivt til klassens skolerejse.
• Elever og forældre samarbejder om at rejse midler, der kan dække udgifterne til en skolerejse.

Fællesarrangementer

Landsbyordningens ansvar

Det tilstræbes, at

• mærkedage og højtider markeres og fejres i fællesskab
• der afholdes fællesarrangementer med aktiviteter til alle klassetrin (det kan eksempelvis være fastelavn, lucia, juleklippedag, forfatterbesøg, motionsdage, bedsteforældredag, børnehavefest, samarbejde ml. 6. kl og børnehaven m.m.)
• der afholdes eks. morgensamling og morgenmotion som ugentligt samlingspunkt for hele skolen
• teamlærerne deltager ved et årligt klassearrangement
• der afholdes en årsfest for hele landsbyordningen
• at personalet deltager på den årlige Salbrovaddag
• der tages på ekskursioner og skoleudflugt

Forældrenes ansvar

• Det er forældrenes ansvar at holde sig ajour med info på Aula

Udarbejdet 2019. Senest revideret og godkendt af personalet og Fællesbestyrelsen for Salbrovad Landsbyordning den 29. august 2022.

Formål

• At overgange mellem dagpleje/vuggestue, dagtilbud, skoler og SFO opleves trygge, genkendelige og sammenhængende – for både børn og forældre
• At der skabes organisatoriske rammer for videndeling og samarbejde om den pædagogiske praksis på tværs af dagpleje/vuggestue, dagtilbud, skoler og SFO
• At samarbejdet om overgange især skal sikre kendskabet til de børn, som ved skift skal have ekstra opmærksomhed og hjælp til at finde ind i de nye rammer
• At der skabes en rød tråd, der giver en naturlig udvikling for barnet gennem landsbyordningens forskellige trin, i et gensidigt forpligtende samarbejde mellem barn, forældre og personale


Overgange i Landsbyordningen

• Dagpleje til børnehave:
Vi ønsker, at barnet oplever genkendelighed og tryghed ved det pædagogiske personale i overgangene, som skabes i den daglige relation ved bl.a. leg på legepladsen, der ligger ved legestuen og børnehaven.
Dagplejen inviteres til fællesarrangementer for at styrke netop denne tryghed og genkendelighed.
Vi stræber efter en god faglig overlevering ved overgang til børnehave for alle børn.


• Børnehave til indskoling: Børnehaven og skolen ligger på samme matrikel, og overgangen til skolen skal opleves tryg, genkendelig og sammenhængende. De første uger i skolen/SFO er vigtige for barnets oplevelse af sig selv i det nye miljø, og det har stor betydning for barnet, at det kan udvikle og fastholde relationer i skolestarten/overgangen.

Førskole-gruppen starter primo marts med fokus på trivsel og relationer som grundlag for den gode skoleopstart og deltager blandt andet i undervisning i 0. klasse fra primo april.
Der lægges vægt på, at 0. klasses læreren får kendskab til børnene i førskolegruppen.
Overdragelsesmøder finder sted mellem pædagogisk personale i børnehaven og klasselærer i 0. klasse.
0. klasse og ældstegruppen besøger hinanden og 0. klasses læreren bytter med pædagogerne i ældstegruppen. Herved opnår 0. klasses læreren større kendskab til det enkelte barn, og børnene opnår ligeledes en større grad af tillid og tryghed ved skolen og den kommende 0. klasses lærer. Den røde tråd i Landsbyordningen bliver her understøttet
Der afholdes opstartsmøde for forældre og kommende børn til 0. klasse inden sommerferien.


• Børnehave til SFO: Ældstegruppen er i perioden 1. marts til medio juni hver formiddag i SFO-lokalet ved siden af 0. klasse. Vi har pædagoger i ældstegruppen, der også arbejder i SFOen, for derigennem at skabe en genkendelighed for børnegruppen og en højere grad af tryghed og tillid for såvel børn som deres forældre. Den røde tråd i Landsbyordningen bliver her understøttet.

• 0. klasse til 1. klasse: Vi bestræber os på, at læreren til kommende 1. klasse fra skoleårets start har timer i 0.klasse, så elever såvel som forældre oplever større tryghed i overgangen fra 0. til 1. klasse.

• LKT til almen: I overgangen fra LKT til almen, tager LKT lærerne kontakt til klasselæreren i den klasse eleven skal udsluses i. Sammen udarbejder de en plan for, hvordan udslusningen bedst foregår med hensyntagen til eleven og klassen.

• Overgangen til udskoling:
Det tilstræbes at skabe et samarbejde mellem Salbrovadskolen og modtagerskolen for at styrke den enkelte elev i overgangen og skabe tryghed.

Vedtaget af Fællesbestyrelsen for Salbrovad Landsbyordning den 3. juni 2021

Formål

• Dialog mellem Landsbyordningens fagpersonale og hjemmet skal sikre forældrene løbende og fyldestgørende orientering om deres barns faglige og trivselsmæssige udvikling.
• Formålet er at sikre forældrene et grundlag for at bidrage til deres barns læring og trivsel.


Mål

• Dialogen om barnets faglige og trivselsmæssige udvikling
• er åben og tillidsfuld.
• hjælper Landsbyordningen og forældrene til sammen at forebygge og løse faglige og trivselsmæssige problemer
• sikrer at alle børn udfordres i forhold til deres niveau.


Landsbyordningens ansvar

• Landsbyordningen tilstræber at give forældrene en løbende og fyldestgørende viden om barnets udvikling i alle fag hvert år.
• Landsbyordningen tilstræber at give forældrene viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring.
• Landsbyordningen tilstræber, at forældresamtalerne giver et fyldestgørende billede af det enkelte barns faglige udbytte og trivsel samt af de konkrete mål, der sættes for barnets udvikling.
• Der afvikles løbende elev/lærer samtaler, minimum 2 om året forud for forældresamtalerne
• I børnehaven er der en forældresamtale om året. I skolen er der to forældresamtaler om året. Der kan aftales yderligere samtaler ved behov.


Forældrene forventes

- at have en løbende dialog med deres barn om barnets trivsel og faglige udvikling.
Vedtaget af Fællesbestyrelsen for Salbrovad Landsbyordning den 3. juni 2021
- at følge op på indgåede aftaler om, hvordan de kan understøtte deres barns trivsel og faglige udvikling.
- at holde sig orienteret om informationer på Aula
- at opdatere kontaktoplysninger på Aula
- at meddele elevens sygdom/fravær til klasselæreren. Sker det ikke, registreres fraværet som ulovligt. Fravær ud over én dag, ex. ved ferie skal aftales med skoleleder.


Kommunikationskanaler

Aula

• Primær kommunikation mellem personale og forældre foregår på Aula
• Elektroniske breve, opslag, og invitation til forældremøder ligger på Aula
• Elektronisk kommunikation mellem Landsbyordning og hjem skal foregå i Aula. Ved beskeder fra hjemmet tilstræber medarbejderen at svare inden tre hverdage


Meebook

• Skolen er forpligtiget til at lægge årsplaner i Meebook


Øvrige kommunikationskanaler

• Ud over Aula benyttes telefonsamtaler indenfor almindelig arbejdstid 7.30-17.00. Skole-hjemsamtaler, breve/invitationer i papirformat samt skolens hjemmeside.
• Facebook anvendes af Landsbyordningen udelukkende til at vise aktiviteter. Facebook anvendes ikke som officiel informationskanal. Der sagsbehandles ikke på kommentarer, på opslag på Facebook. Det er ikke et krav, at forældre er aktive på Facebook.


Mødefora


Børnehave

• 1 forældremøde pr. kalenderår
• 1 forældresamtale pr. gruppe bl.a. med evaluering af barnets parathed til skolestart


Skole

• 2 forældremøder pr. skoleår


Vedtaget af Fællesbestyrelsen for Salbrovad Landsbyordning den 3. juni 2021

• 2 forældresamtaler bl.a. med gennemgang af elevens test
• 1 introduktionsmøde for kommende 0. klasse


Fælles

• 1 fællesbestyrelsesmøde med årsberetning.

Salbrovad 28
5610 Assens

Telefon: 64 74 78 40

Nyttige links