Børnehave

Kvalitetsaftale

Assens Rådhus

Kvalitetsaftale

Tilsyn i Dagtilbud

Assens Kommune 2021

Salbrovad Landsbyordning

             

 

 

 

 

Tilsyn – Kvalitetsaftale og læreplan. Tilsyn, kvalitetsaftale og læreplan

 

 

Assens Kommune fører tilsyn med kommunale og private dagtilbud jf. dagtilbudslovens § 5. 

 

 

  • 5. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter § 3, og rammer og eventuelle prioriterede indsatser fastsat efter § 3 a efterleves.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet

 

 

Rammen for tilsyn er justeret jf. den nye dagtilbudslov fra 2018. Tilsynet indeholder fortsat et kontrol- og et udviklingsperspektiv. Det betyder, at tilsynet skal sikre, at dagtilbuddene lever op til gældende lovgivning og de kommunalt fastsatte rammer. Samtidig er tilsynet en mulighed for gensidig faglig inspiration og udvikling gennem dialog.

 

Kommunale og private dagtilbud skal udarbejde én pædagogisk læreplan jf. den nye lovgivning, som udgør rammen for alle børns læring. Den vil fremadrettet blive inddraget i tilsynet som et vigtigt supplement til Kvalitetsaftalen. Kvalitetsaftalen vil fremover indeholde strukturelle og faktuelle oplysninger mens det pædagogiske indhold m.m. beskrives i læreplanen.

 

Der vil fortsat afholdes tilsynsmøder af 2 timer hver 2. år.  Her deltager leder og

arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og eventuelt andre relevante medarbejdere. Fra administrationen deltager afdelingsleder og pædagogisk konsulent. Møder afholdes i dagtilbuddene og aftales nærmere.

 

Der udarbejdes er kort referat fra møderne med en vurdering som hhv.: godkendt, godkendt med anbefalinger eller ikke godkendt med konkrete henstillinger. Referatet skal offentliggøres. 

 

Tilsynet afsluttes med en sammenskrivning af samtlige kvalitetsaftaler og læreplaner, som præsenteres for Uddannelse, Børn og Familie ligeledes hvert 2. år 

 

 

 

God arbejdslyst

 

 

 

Venlig hilsen

Simone de Lemos

Afdelingsleder Dagtilbud & Skole   Oplysninger om Dagtilbuddet

 

 

Leder af dagtilbuddet: Gerth Aa. Hansen

 

____________________________________________________________________

 

Stedfortræder/Pædagogisk leder/ledere:

 

____________________________________________________________________

 

Bestyrelsesformand:

 

Marianne Staal Stougaard 

___________________________________________________

 

Kvalitetsaftalen er udarbejdet af:

 

Gerth Aa. Hansen

 

 

Børnetal

 

 

 

 

Antal børn  

 

2020

(Gennemsnit)

 

2021

(Forventet gennemsnit)

Dagplejen

 

 

 

 

Heraf flersprogede 

 

 

 

 

Vuggestue

 

 

 

 

Børnehave

42

 

42

 

Heraf - antal tosprogede børn

1

 

1

 

 

 

Personaleforhold

Antal ansatte 

2020

(Gennemsnit)

2021

(Forventet gennemsnit)

Vuggestuer og børnehaver

 

 

Pædagoger

4

4

Pædagogiske assistenter

1

1

Pædagogmedhjælpere 

2

2

Studerende

 

 

Andre ansatte

 

 

Dagpleje

Antal dagplejere

 

 

Heraf pædagoger

 

 

Heraf pædagogisk

Assistenter

 

 

Hvordan arbejder I med personalets sygefravær?

Salbrohave arbejder ud fra Assens kommunes 1-5-10-model. 

Foruden kontaktsamtalerne indkalder jeg til en egentlig sygefraværssamtale, når den ansatte har haft: - 10 dages sammenhængende sygefravær - 3 perioder med sygefravær inden for 6 måneder – og/eller et særligt mønster i sygefraværet, så der skønnes, at situationen gør det naturligt

 

 

 

       

 

 

 Oplysninger om Specialgruppen Solstrålen, Børnehusene Aarup

 

Jf. Serviceloven, § 32

 

 

Hvilke udviklingsmål arbejder I med?

 

 

 

 

 

 

Status på implementering af ny dagtilbudslov?

  

  

  

  

 

 Opfølgning på Kvalitetsaftalen 2018/19

 

 

Hvilke udviklingsmål blev aftalt?

 

  

  

  

 

Hvordan har I arbejdet med dem?

  

  

  

  

 

 

 Evaluering

         -    af jeres implementering af den styrkede pædagogiske læreplan

 

Hvilke pædagogiske metoder og aktiviteter iværksætter I for at nå målene for læreplanen? (evalueringskultur, fællespædagogisk grundlag og læreplansarbejdet m.m.)

 

 Børnene er i det planlagte pædagogiske arbejde, delt op i alders og eller udviklingsmæssig svarende grupper, hvor der i gruppen  kan arbejdes målrettet med de enkelte læreplanstemaer. Salbrohave arbejder løbende med evaluering på personalemøder og  teammøder. Fremadrettet vil vi tage G-L-K metoden i brug. Gjort-Lært-Klogt at gøre. Personalet er endnu ikke præsenteret for denne model, men modellen giver mulighed for hurtigt at evaluere korte samt længere forløb i små som større forsamlinger.  

Ved opstart af året indsætter de enkelte grupper i børnehuset, temaer for aktiviteter ifht. de enkelte læreplanstemaer. Disse aktiviteter skal være tilpasset, de enkelte aldersgrupper i institutionen

Ud over aktiviteter i de enkelte grupper også opleve at der er planlagte temauger for hele institutionen. Eksp. er sund-uge, bevægelses-uge, kunst-uge m.m.

 

Hvordan dokumenterer I opfyldelse af målene for de seks læreplanstemaer?

 

 Personalet udfylder et skema en gang månedligt, over det temaer der er arbejdet med, hvordan det er gået og hvad der fremadrettet skal tilpasses. Dette skema giver pædagogen et simpelt overblik over hvilke læreplanstemaer der er arbejdet med og hvilke temaer der mangler fokus.

Derefter kan pædagogerne tilpasse hvad og hvilken pædagogisk indsats der giver mening for den enkelte gruppe at arbejde videre med og have større fokus på.

 

Alle grupper skal min. 1 gange årligt udarbejde en SMITTE-model målrettet mod de enkelte læreplanstemaer. Disse modeller kommer til at danne baggrundsmaterialet, for vores dokumentation ifht. Læreplanstemaerne og baggrund for vores videre refleksion og udvikling af læreplansarbejdet.

   

 

 

 

 

 

Hvordan evaluerer I den pædagogiske læreplan?

 

 Læreplanen vil blive evalueret dels gennem et månedligt udfyldt arbejdsskema, dels ved personalemøder og sidst  gennem GLK modellen. Derudover er evalueringen oppe på fællesbestyrelsesmøde en gang årligt.

 Grupperne i børnehuset drøfter deres individuelle evaluering af deres aktiviteter på Teammøder

 Den samlede personalegruppe drøfter 4 gange årligt hvor langt de er ifht. aktiviteter målrettet læreplanstemaerne

 Den samlede personalegruppe laver en fælles evaluering en gang årligt, ifht. aktiviteter målrettet læreplanstemaerne

  

 

Hvordan følger I op på resultaterne?

 

 

Det er vigtigt at de enkelte aktiviteter understøtter læreplanstemaerne. Derved sikres en målrettet indsats rettet mod   børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er af stor vigtighed, at vi løbende tilpasser vores aktiviteter til den børnegruppe vi aktuelt arbejder med, ligesom parameter som: børnegruppens størrelse, fysiske rammer, personalet kompetencer m.m. spiller væsentligt ind. 

Resultaterne følges op på personalemøder og på teammøder

  

 

Beskriv succeser og udfordringer i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

 

Der er mange successer med læreplansarbejdet og vil især fremhæve det pædagogiske fokus på rutinesituationerne i  institutionen.

Udfordringen med opmærksomheden på DSL i det daglige, er at pædagogen ofte er optaget af det nære og umiddelbare  og derigennem hurtigt kan glemme at have et metasyn på sit daglige pædagogiske arbejde. DSL hjælper med at have et  overordnet fokus på egen praksis igennem udfyldelse af tidligere nævnte skemaer, opfølgninger på teammøder og  personalemøder.

Læreplanstemaerne sikrer, at der er et øget fokus på indhold i de pædagogiske aktiviteter/tiltag, som barnet møder i dets dagtilbud. Vi, personalet er gode til mundligt og løbende at evaluere med hinanden, men vi arbejder på at blive bedre til også at skriftliggøre vores refleksioner og tanker på vores personalemøder.

Det som der til stadighed nævnes af personalet som en udfordring, er at det kan begrænse den spontane aktivitet, hvor barnet gribes i nu’et og muligheden for den magiske stund opstår.

  

Beskriv eller vedlæg udviklingsplan / procesplan for arbejdet – på kort sigt / på længere sigt

 

 Vi vil løbende tage de enkelte emner op fra læreplanen og gennemgå dem på personalemøder, sådan at vi bedst muligt sikrer en opdateret  læreplan.

  • Den styrkede læreplan bringes op på bestyrelsesmøde til gennemgang i december, hvor den gennemgås og diskuteres og her har
  • forældrebestyrelsen mulighed for at gå mere i dybden, kommentere og få en dialog med medarbejderne om den samlede læreplan.
  • Derudover har vi emner og afsnit oppe til diskussion i bestyrelsen i løbet af året.
  • Hvordan forældrebestyrelsen inddrages i arbejdet med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til skole: Forældrebestyrelsen i Salbrovad landsbyordning har netop dette år, 2021, arbejdet med princip for samarbejdet mellem Landsbyordningen og barnets hjem samt overgange i landsbyordningen.

                                           

Dato for seneste og kommende evaluering

 

 Personalemøde den 06-08-21 og 14-09-21

  

 

 Ny Børne- og Ungepolitik

 

 

Hvordan arbejder I med implementeringen af den nye Børne & Ungepolitik?

 

 Implementeringen foregår løbende i vores daglige pædagogiske arbejde med børnene, gennem gruppeopdeling af børnene/og tilpasning af indsatsen til gruppen, børneindflydelse på egen hverdag, vores børnesyn og det daglige dannelsesarbejde.

  

Tillid, læring og fællesskaber

Børnene har mulighed for gennem gruppearbejde og leg, at opleve fællesskab og læring (eks. ved en bundet opgave) og derigennem at få tillid til egne evner

Selvværd, krop og natur

Børnene skal opleve at være omgivet af voksne der støtter dem i deres dagligdag. Små opmuntrende ord i garderoben når jakken er for svær at lyne. Opmuntring til at klatre i træer og eller undersøge jordbunden i skoven. Evnen til at genkende eks. sit eget navn og andres i børnegruppen, er med til at understøtte børnenes oplevelse af naturen, deres krop

Teknologi, dannelse og demokrati

Vi skal lære at forholde os til digitale teknologier da mange elementer af livet i et moderne samfund foregår ved hjælp af disse. Vi gør brug af institutionens telefoner og iPads til at søge information om de aktuelle emner vi arbejder med i børnegruppen og har samtidig snakken med børnene hvad vi ser, oplever og interesserer os for.

 

Sammenhæng, lokalt og globalt.

Vi besøger de lokale virksomheder eks. en nærliggende gård, hvor vi kan være med til at fordre og klappe kalvene. Vi ser hvordan den moderne teknologi kan sørge for malkning og aflæse køernes individuelle nr.

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sundhedspolitik 

”Alle børn er fysisk aktive i institutioner og i fritid”

 

 

 

Hvordan arbejder I med implementering af Sundhedspolitikken?

Herunder sammenhæng til læreplans temaet: Krop, sanser og bevægelse”

 

 Vores arbejde med den styrkede læreplan sætter netop fokus på krop, sanser og bevægelse. Børn er som udgangspunkt altid i  bevægelse, det er så vores opgave at lede og vejlede undervejs. 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer  med mange forskellige måder at bruge kroppen på.

At vores indendørs og udendørs indretning bærer præg af stimulering af de primære sanser. Fx at gå på forskelligt underlag, hårdt/blødt græs, grus og sand, skovbund, forcerer træstammer, store sten og bakker/skrænter.

At legepladsen er indrettet med gynger, kolbøttestænger, forskellige baner, og lejlighedsvis hængekøjer.

At forskellige redskaber og materialer er tilgængelige for børnene og at vi viser dem forskellige anvendelsesmuligheder, så de selv får mod på at udforske. Fx modellervoks, maling, sakse og papir, lim.

At materialer fra legepladsen er en integreret del af det barnet mærker i dagligdagen. Fx sten, pinde, blade, blomster sand, jord og vand

Vi bruger også den fælles gymnastiksal og hallen der ligger ved siden af skolen, til spil, balancelege, hoppe og kravleaktiviteter.

 

 

 

 

 

I forhold til børn?

  • At vores indendørs og udendørs indretning bærer præg af stimulering af de primære sanser. Fx at gå på forskelligt underlag, hårdt/blødt græs, grus og sand, skovbund, forcerer træstammer, store sten og bakker/skrænter. •At legepladsen er indrettet med gynger, kolbøttestænger, forskellige baner, og lejlighedsvis hængekøjer. •At forskellige redskaber og materialer er tilgængelige for børnene og at vi viser dem forskellige anvendelsesmuligheder, så de selv får mod på at udforske. Fx modellervoks, maling, sakse og papir, lim. • At materialer fra legepladsen er en integreret del af det barnet mærker i dagligdagen. Fx sten, pinde, blade, blomster, sand, jord og vand.

At vi giver mulighed for at børnene kan opdeles i små grupper, hvor de kan møde andre børn inden for samme motoriske udvikling.

At barnet bliver præsenteret for både aktiviteter med højt samt lavt tempo, vi er opmærksomme på barnets tilstand og kompetencer

At vi som pædagogisk personale er deltagende og aktive i bevægelseslegen.

At spisesituationen er en sanselig oplevelse, dvs. maden skal sanses via kroppen i nærværende og trygge omgivelser, som de voksne er ansvarlig for

 

 

I samarbejde med forældre om børns sundhed?

 

Ved barnets start i børnehaven har vi fokus på formidling af den gode udvikling og de passende udfordringer for børnene.  Ved vores løbende børnesamtaler med forældrene, har vi opmærksomhed på det enkelte barns generelle udvikling og sundhed og bevægelse.

Eks. har vi et barn der ikke trives enten humørmæssigt og eller energimæssigt, inddrager vi forældrene i arbejdet med at få børn op i alderssvarende niveau, gennem samtaler hvor vi har fokus på mad og børns energiindtag. Samtidig med at der også er fokus på sovevaner og andet der kan være udfordrende i familien og eller for barnet.

 

 

 

 

 

 

 Personalets kompetenceudvikling

 

 

Hvordan arbejder I med opkvalificering af medarbejdere?

 

 Personalet deltager i pædagogiske kurser i det omfang det er foreneligt med arbejdets tilrettelæggelse.

 Der afholdes fælles pædagogisk dag/døgn

 Fælles pædagogisk aften for hele landsbyordningen med deltagelse af den samlede personalegruppe samt det fælles ledelsesteam

 Individuelle kursus/uddannelsesforløb (prioriteret efter faglige behov i dagtilbuddet)

 MUS-samtaler med lederen/ledelsen

 Løbende dialog om udfordringer i den pædagogiske opgave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan - og i hvilket omfang bruges fælles refleksion og sparring i den faglige udvikling af personalet?

 

Faglig refleksion og sparring omkring det enkelte barn foregår på personalemøder, teammøder og møder med leder.

Fælles sparing og refleksion sker med udgangspunkt i de udarbejdede SMTTE-modeller på teammøder

I åbent plenum på afdelings/personalemøder

I grupper/plenum på pædagogiske møder

I dialog med andre fagpersoner (interne/eksterne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teknologi og digital dannelse

 

 

Hvordan arbejder i med implementering af  IT-Vejviseren? 

Fokus er på digitale medier som pædagogisk redskab til at understøtte og kvalificere det pædagogiske arbejde med børnene?

 

 Dagtilbudsområdet

De overordnede temaer er teknologier i læreplansarbejdet og dannelse i alle dagtilbud herunder indsatsområderne frem mod 2022:

  • Udvikling af didaktik og pædagogik i forhold til teknologier i børnehøjde
  • Teknologi - der understøtter bevægelse, science og natur
  • Videndeling og inspiration af konkrete ideer på tværs af enheder

 Personalet arbejder på to fysisk adskilte matrikler og har her en naturlig videndeling på aktiviteter sammen med børnene.

Hvordan anvender vi det pædagogisk og didaktisk?

Vi kigger på emner, billeder og får gode ideer til hvad vi kan tegne, tale om og ideer til tegninger gennem brug af eks. iPad med tilgang til nettet. Vi følger op på de ideer børnene har og undersøger sammen hvad svaret kan være. Eks..kan det være nogle biller vi har fundet i skoven og det er spændende både at se og høre hvor de lever, hvad de lever af og hvordan de enkelte dyr klarer sig i naturen.

Et andet eksempel er informationer og billeder vi søger omkring naturen eks. træer og frugttræer. Hvordan og hvor meget skal de passes, børnene kan igennem vores fælles informationssøgning blive nysgerrige på viden og hvor den viden kan rekvireres fra.

Alle medarbejdere råder over deres egen Ipad, til brug for planlægning og udførelse af deres pædagogiske opgaver. Der ud over har hver gruppe 2 Ipads, til fælles brug i gruppen. Brug af Ipads/digitale medier skal ses som et redskab der kan understøtte og være et aktiv i den planlagte aktivitet.

Vi bruger billeder som dokumentation og vi vil gerne formidle/dele rutinesituationerne med vores forældre og kollegaer

 

 

 

 

 

Hvad lykkes I med, og hvad udfordrer jer?

 

Vi er gode til at formidle begejstringen for de enkelte informationer om dyr, natur og musik som vi opsøger på nettet

Børnegruppen benytter Ipads på ture og i aktiviteter for at indsamle viden eller dokumenterer deres oplevelser. Eks. Kan være at de tager billeder af dyr eller naturfænomener de oplever, for så senere hjemme i institutionen at søge viden der kan skabe forståelse/læring

Foto/film benyttes i kommunikationen med forældre via forældreIntra eller institutionens Facebook profil

Tilgangen til de digitale medier er qua økonomi og leveringstider på nye medier, for nuværende under pres.

Vi kan klart blive bedre til at sætte fokus på vores brug af digitale medier og formidlingen deraf. Samt brugen af lavdigitale medier, som enkelte små robotter o.lign. Vi bliver ligeledes udfordret på at personalet kun har begrænset viden/kundskaber i brugen af digita-le medier ifbm. pædagogiske aktiviteter.

Vi har fået en fast projektor i et grupperum som vi bruger til sang/musik, film og læring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tilsyn af miljø og hygiejne

  

 Sikkerhed

 

           -    Status og Selvevaluering

 

 

 

Hvordan arbejder I med sikkerhed for hhv. børn og voksne?

 

AMR, TR og leder samarbejder omkring opmærksomhed og evt. forbedring af evt. sikkerhedsmæssige udfordringer  og forbedringer.

Vi er opmærksomme på, at børn og ansatte opholder sig i et miljø der er vedligeholdt og indrettet til formålet. Vi er særlige opmærksomme på, at der ikke er skjulte farer ved, at der er redskaber hvor barnet ikke kan gennemskue en evt. fare.

Vi arbejder også på vores psykiske arbejdsmiljø, hvor vi kan bruge hinanden og komme til lederen efter behov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan og hvornår kontrolleres sikkerhed på legepladsen?

 

Ejendomsservice har ansvaret for det årlige lovpligtige legepladstjek og legeredskaber bliver løbende gennemgået af certificeret legepladsinspektør fra ejendomsservice

Det løbende/daglige tjek foretages af de ansatte og ejendomsservicemedarbejder udstationeret på Salbrovad landsbyordning.

Udbedringer og nyetableringer foretages af ejendomsservice der har overtaget den fulde kontrol og evt. udbedring af institutionens legeredskaber og det generelle udeområde.

Det er indskærpet over for personalet, at de skal være særlig opmærksomhed på vores legeredskaber/miljøer. Hvis personalet konstater fejl eller mangler lukkes området og lederen orienteres.

Fejl og mangler indrapporteres via Dalux af lederen.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inde miljø

  

 

-          Helhedsindtryk af de indendørs faciliteter

 

-          Støj, lys, ventilation, æstetik

 

 

 

Hvordan arbejder I med optimering af inde miljøet?

 

Vores hus er udstyret med ventilation i alle rum og støjdæmpende plader i loftet. TR og leder samarbejder om de evt.  ændringer der skal foretages i institutionen

Institutionen er indrettet således, at det er tydeligt for barnet hvad det enkelte rum har som primær funktion. Institutionen er indrettet med mange rettede funktioner således, at m/2 ikke benyttes til gentagelser af aktivitetsmuligheder.

Vi oplever at der er mange børn, på et minimum af antal m/2. Dette udfordrer vores inde miljø specielt i vintermånederne og på våde dage. Vi har et enkelt grupperum der ikke kan lukkes af for evt. forstyrrelser og det er ikke hensigtsmæssigt når vi er mange børn inde. Vores loftlys er ved at blive skiftet til LEDlys og vores køkken er nyt og velindrettet.

Vi bruger de muligheder vi har i kraft af at vi er en landsbyordning. Gymnastiksal, medierum, SFO lokaler, eksterne skolelokaler og billedkunst, kan vi bruge i det omfang det er foreneligt med skolens daglige undervisning. Samtidig understøtter det vores arbejde omkring den røde tråd i landsbyordningen.

 

 

 

 

 

 

 

 Ude miljø

 

         -    Helhedsindtryk af de udendørs faciliteter

 

 

 

Hvordan arbejder I med optimering af ude miljøet?

 

Udemiljøets optimering sker i samarbejde med ejendomsservice og hvad vi har økonomi til.

Børnehuset råder over et meget varieret udemiljø, med stor variation i lege og aktivitets muligheder.  Det er tydeligt, at det er et udemiljø der gennem en længere årrække, har været et prioriteret indsatsområde. Kvaliteten i de valgte redskaber og disses stand, er over det forventelige.

Vi har en bestyrelse der arbejder målrettet på at forbedre/søge eksterne midler til forbedring og udbedring af vores legeplads.

Der er etableret en udendørsvask i sommeren 2021,hvilket hjælper med til at understøtte børnenes selvhjulpenhed i forhold til at hente vand selv uden indblanding af voksne.

Legepladsen mangler en overdækning/et halvtag, hvor børn og voksne kunne sidde ude og spise deres mad, særligt i dårligt vejr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygiejne

 

-          Tilsyn med hygiejne i dagtilbud er blevet kvalificeret af Sundhedsplejen gennem besøg i samtlige dagtilbud. Ved besøget har Sundhedsplejen og leder af dagtilbuddet haft dialog om hygiejne og forebyggende indsatser.

-          Næste hygiejnebesøg finder sted i ultimo 2021 / primo 2022.

 

 

 

 

 

Hvilke pointer er der fra dette besøg?

 

Optimeringen af hygiejnen sker i øjeblikket i samarbejde med Rengøringstjenesten, ejendomsservice, TR, AMR og leder. Vi kunne tænke os, at der var større fokus på og /økonomi til bedre rengøring i daginstitutionerne.

Vi har gode rutiner vedr. håndvask ifbm. Før og efter spisning og før og efter toiletbesøg. Ligeledes når vi bevæger os fra uderummet til inde rummet er der håndvask.

Ved skiftning af ble benyttes engangshandsker/engangsforklæde og der sprittes af efterfølgende

Grundet få m/2 er vi meget opmærksomme på at der ofte bliver fejet, tørret bord/flader af m.m., da rummene har mange funktioner

 

 

 

 

 

Udtalelser og status vedrørende lokale forhold

 

 

Status fra sikkerhedsudvalget – leder og AMR

 

        -    Ergonomi, mødefrekvens, antal arbejdsulykker m.m.

 

Der er i Salbrohave generelt lave borde og det kan på sigt have en udfordring for den enkelte medarbejders ergonomi. Der er for nuværende ikke økonomi til at indkøbe nye borde og stole til børnene.

 

 

Udtalelse fra lokalt MED-udvalg

 

        -    Status på egen organisation og opmærksomhedspunkter

 

MED udvalget har ingen bemærkninger til kvalitetsaftalen

 

 

Udtalelse fra Bestyrelsen til kvalitetsaftale og læreplan

 

Bestyrelsen har løbende haft emner fra læreplanen oppe på bestyrelsesmøder og er orienteret omkring udvikling og indsatsområder i børnehaven. Der er en årlig udførlig gennemgang af læreplanen i bestyrelsen.

Der har igennem året været særlig fokus på principper omkring læring og dannelse og på overgange i Landsbyordningen

Bestyrelsen har også haft fokus på udearealer og den manglende overdækning, der har været i særlig fokus nu hvor vi har været meget ude under Corona. Støtteforeningen arbejder på at søge fonde til etablering af en overdækning.

 

Kvalitetsaftalen og læreplanen er godkendt af bestyrelsen i okt. 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signaler fra Bestyrelsen til udvalget for Uddannelse, Børn og Familie

 

Ingen bemærkninger 

 

 

Udtalelse fra leder

 

        -    Status på egen organisation og opmærksomhedspunkter

Vi har været i et turbulent år, hvor vores daglige rutiner er forsvundet og nye har hurtigt skulle implementeres.

Hurtige ændringer af en organisation kræver at alle ansatte, ved hvorfor er klar over retningen og hvad det nye er. Personalet har været udfordret på den sidste del, ”hvad det nye er” Covid-19 var ikke kendt og tilpasningerne skulle foregå hurtigt. Denne tilpasning og opmærksomhed har sat sine spor hos medarbejderne og jeg vil i det kommende år følge op på den enkelte medarbejders trivsel på arbejdspladsen.

 

Opmærksomhedspunkter:

Udvikling af den samlede landsbyordning, med en respekt for de enkelte afdelingers særlige opgaver

Understøtte en større It-kompetence hos medarbejdere i børnehuset

Fokus på vores evalueringskultur, hvordan vi implementerer den og bruger den fremadrettet.

medarbejders trivsel på arbejdspladsen

 

 

 

 

Underskrifter

 

 

 

                                                                               Dato                                  Underskrift

                                                        21.10.21

             AMR:            

 

Bestyrelsesformand:

 

Leder af dagtilbuddet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                              

                              

Assens Rådhus

Rådhus Allé 5

5610 Assens